• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dzieci Niczyje
    KRS 0000204426

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując naszą misję:
- Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
- Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
- Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
- Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
- Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka


Prowadzone działania:
- Udzielanie doraźnej i długofalowej pomocy ofiarom krzywdzenia oraz ich opiekunom.
- Prowadzenie doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych.
- Organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych.
- Prowadzenie badań i analiz poszerzających wiedzę o problemie dziecka krzywdzonego oraz stanowiących podstawę projektowanych działań.
- Program stażowy - szkolenia i treningi dla studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych.
- Program konsultacyjny dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej adresowany do zespołów, które realizowały lub planowały realizację projektów na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym w Bułgarii, Mołdawii oraz na Litwie, Łotwie i Ukrainie.
- Program nt. zagrożeń dzieci w Internecie - "Dziecko w Sieci"
- Program wczesnej profilaktyki przemocy wobec dzieci - "Dobry Rodzic - Dobry Start"
- Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
- Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci
- Program certyfikowania placówek - "Chronimy Dzieci"
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
- Program wydawniczy
- Program badawczy

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI i PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA
1. dzieci krzywdzone fizycznie, psychicznie i zaniedbywane
-Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, tel. 22 616-16-69
- Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa, tel. 22 826 88 62
2. Profesjonaliści zawodowo pracujący z dziećmi
-cykl szkoleń w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego
- działalność wydawnicza
- biblioteka - Fundacja gromadzi publikacje z problematyki krzywdzenia dzieci
3. Studenci kierunku psychologicznego lub pedagogicznego
- staże, program treningowy (indywidualna praca z dziećmi)
- biblioteka - Fundacja gromadzi publikacje z problematyki krzywdzenia dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.