• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski
    KRS 0000204871

Jesteśmy twórczą i zawodową organizacją zrzeszającą dziennikarzy, wydawców, nadawców oraz producentów. W statucie zapisaliśmy obronę wolności słowa i pluralizmu mediów, upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działanie na rzecz umacniania demokracji.

Zgodnie z Kartą Etyczną Mediów, podpisaną w naszym imieniu przez redaktora Mariana Podkowińskiego w 1995 roku, w pracy dziennikarskiej staramy się kierować zasadami prawdy, obiektywizmu, rzetelności i tolerancji. Koleżanki i Kolegów, którzy podzielają te zasady, zapraszamy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.