• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Nadzieja"
    KRS 0000209641

Misja
Stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Warsztaty służą do ogólnego usprawnienia, rozwijania umiejętności wykonania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej jak i przygotowują do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu a także poprawę kondycji psychicznej.

Prowadzone działania
Naszym celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, potrzebujących pomocy. Ochrona i promocja zdrowia. Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (dorosłych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.