• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej "Konar"
    KRS 0000211323

Misja
Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz gminy Konarzyny i jej mieszkańców, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochrona dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego, promocja turystyczna i gospodarcza regionu, wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności ekologicznej, ochrona dóbr naturalnych, pobudzanie tożsamości regionalnej społeczeństwa, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, turystyki, ekologii i sportu.

Prowadzone działania
a) prowadzenie wszelkiego rodzaju akcji mających na celu jakąkolwiek pomoc mieszkańcom gminy Konarzyny, w szczególności osobom w trudnej sytuacji życiowej;
b) pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą;
c) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
d) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego;
e) prowadzenie działalności wydawniczej;
f) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
g) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz fundacji;
h) inne działania realizujące cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.