• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla "Kozodawski Sad"
    KRS 0000211832

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pobudzanie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz pielęgnowanie tradycji i historii Osiedla "Kozodawski Sad" (zwanego dalej Osiedlem) oraz okolicy.
2. Ochrona wartości kulturowych, krajobrazowych, urbanistycznych oraz środowiska naturalnego obszaru Osiedla i okolic przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi.
3. Wspieranie demokracji lokalnej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego Wólki Kozodawskiej.
4. Podnoszenie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla.
5. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenia wspólnoty mieszkańców dla realizacji celów inwestycyjnych, porządkowych, wychowawczo-oświatowych, krajoznawczych, ekologicznych i innych.
6. Udzielanie władzom praktycznych wskazań w odpowiedzi na współczesne problemy, potrzeby i aspiracje rozwoju Osiedla oraz Wólki Kozodawskiej, a także opiniowanie z punktu widzenia mieszkańców większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów.
7. Pomoc rodzinom mieszkańców Osiedla i okolic w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego ich dzieci.
8. Wspomaganie budowy społeczeństwa informacyjnego na terenie Wólki Kozodawskiej.
9. Działania na rzecz integracji środowiskowej.

Aktualnie Stowarzyszenie:
1. Kontunuuje działania zmierzające do wybudowania kanalizacji oraz sieci gazowej na terenie Wólki Kozodawskiej.
2. Prowadzi i finansuje działania związane z odwodnieniem istniejących dróg gruntowych.
3. Prowadzi prace naprawcze i remontowe dróg publicznych na terenie osiedla i Wólki Kozodawskiej.
4. Organizuje sprzątanie terenu Wólki Kozodawskiej i okolicznych lasów.
5. Współfinansuje utrzymanie placu zabaw dla dzieci z terenu Wólki Kozodawskiej.
6. Organizuje imprezy rodzinno-integracyjne (najbliższa to wycieczka kolejką wąskotorową w dniu 10 czerwca 2006 roku z okazji dnia dziecka).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.