• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty
    KRS 0000211901

Misja:
1. Rzecznictwo potrzeb i praw dziecka.
2. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich zadań wychowawczych i opiekuńczych.
3. Zapobieganie sieroctwu społecznemu.
4. Opieka nad dziećmi z najtrudniejszych warunków i młodzieżą społecznie niedostosowaną.
5. Działanie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
1. Organizowanie i prowadzenie 7 Ognisk Wychowawczych, placów gier i zabaw. W placówkach przebywa obecnie ok. 300 dzieci. W/w placówki zapewniają różnorodne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej takiej jak: warsztaty teatralne, plastyczne, socjoterapię, rehabilitację ruchową, zajęcia ekologiczne, pomoc w nauce. Każda placówka prowadzi dożywianie.
2. Prowadzenie Przedszkola TPD.
3. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników.
4. Organizowanie zbiorowego wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży (półkolonie, kolonie, obozy).
5. Niesienie pomocy rodzinom niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo bez względu na przyczyny tej niewydolności poprzez poradnictwo pedagogiczne.
6. Imprezy okolicznościowe dla środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.