• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów
    KRS 0000213043

Stowarzyszenie zostało zawiązane na zebraniu założycielskim w dniu 17 czerwca 2004 r. pod nazwą: "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna". Inicjatorami oraz pierwszymi działaczami było 21 osób w większości rodziców dzieci uczęszczający do szkoły. Głównym jego celem było podjęcie działań zmierzających do utrzymania zagrożonej wówczas Szkoły Podstawowej. Na wypadek niepowodzenia przygotowano się do stworzenia Szkoły Stowarzyszeniowej. Dzięki staraniom wielu osób między innymi Członków Stowarzyszenia, doprowadzono do pozostawienia istniejącej już od prawie 60 lat Publicznej Szkoły Podstawowej, w której uczy się i uczyło wiele pokoleń Jasieniczan.

Na prośbę mieszkańców Drogoszowa w 2008 r. Stowarzyszenie rozszerzyło swą działalność na ich miejscowość i w związku z tym zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów.

Obecnie głównym celem Stowarzyszenia jest zdobywanie środków na rozwój naszych miejscowości. W tym celu dzięki staraniom Zarządu 16 czerwca 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Ponadto uczestniczy w konkursach ogłaszanych przez fundacje, urzędy które zajmują się udzielaniem dotacji z tzw. środków unijnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.