• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Tęcza" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu
    KRS 0000213810

Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności rewalidacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) podejmowanie działań służących dobru wychowankw z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom;
3) pomoc w usamodzielnianiu się niepełnosprawnych wychowanków naszego Ośrodka;
4) podejmowaniu działań na rzecz poszerzania i unowocześniania bazy Ośrodka na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków;
5) wspieranie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji kadry ośrodka i pedagogizacji rodzin.

Cele stowarzyszenia realizowane są przez:
1) organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym dla niepełnosprawnych wychowanków naszego ośrodka i ich rodzin;
2) organizacja turnusów edukacyjno-terapeutycznych;
3) prowadzenie działalności umożliwiającej gromadzenie środków finansowych i materialnych na zakup wyposażenia, sprzętu, pomocy korekcyjnych, logopedycznych, terapeutycznych dla ośrodka i jego wychowanków;
4) organizację i wspieranie imprez, rajdów i wycieczek o charakterze integracyjnym;
5) podejmowanie działań związanych z organizacją pomocy w usamodzielnianiu się wychowanków naszego ośrodka;
6) inicjowanie, wspieranie finansowe oraz współuczestniczenie w działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju wychowanków i ich rewalidacji, rehabilitacji;
7) podejmowanie innych działań związanych z pozyskiwaniem dotacji i dofinansowań dla wychowanków ośrodka;
8) pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów, które mogą udzielić stowarzyszeniu pomocy w realizacji celów statutowych;
9) organizację szkoleń, konferencji naukowych;
10) dofinansowanie różnych form kształcenia kadry oraz rodziców niepełnosprawnych wychowanków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.