• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji Ustawicznej
    KRS 0000216734

Misja:
Popularyzacja idei uczenia się przez całe życie i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy.

Prowadzone działania:
1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem.
2. Upowszechnianie dostępu do kształcenia ustawicznego dla wszystkich grup społecznych, w tym osób starszych.
3. Usuwanie barier społecznych i psychologicznych w dostępie do edukacji.
4. Upowszechnienie technologii informatycznych nauczania języków obcych i podstaw przedsiębiorczości, także wśród osób dorosłych.
5. Wspomaganie rozwoju oświaty na szczeblu lokalnym.
6. Wspieranie reformy oświatowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.