• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
    KRS 0000216768

Misja:
1. Wspieranie działań realizowanych przez młodzież na rzecz młodzieży na terenie powiatu płockiego.
2. Działania filantropijne, pomoc charytatywna.
3. Realizacja zadań w zakresie edukacji, ochrony środowiska, sportu i kultury fizycznej, ochrony zdrowia.
4. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie potrzebującym, kreowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego.
5. Współpraca z administracja samorządową i państwową, organizacjami pozarządowymi.

Prowadzone działania:
Działania Fundacji nakierowane są na współpracę z młodzieżą, lokalnymi strukturami władzy samorządowej (Samorząd Lokalny,Domy Kultury).Wszystkie działania realizowane są na rzecz młodzieży. I tak:
1. W 2007 roku odbyła się 6 edycja programu Pracownia umiejętności -rozdawanie grantów finansowych uzdolnionej młodzieży. Od 2002 roku Fundacja udzieliła pomocy w ramach tego programu w kwocie 157 tys. zł.
2. Agrafka Muzyczna -stypendia dla młodzieży uczącej się Szkołach Muzycznych I i II stopnia.
3. Integracyjne Mazowsze, Kuźnia Marzeń-warsztaty kulturalne, edukacyjne, wyjazdy plenerowe.
4. Projekt "Rozwój Funduszu Lokalnego - ku zrównoważonej przyszłości" realizowany w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Celem programu jest wzmocnienie i wsparcie struktury organizacyjnej oraz kompetencji Partnerów tworzących Fundusz, działających na rzecz młodych ludzi ze wsi i małych miast Ziemi Płockiej w stawaniu się bardziej niezależnymi, kreatywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, poprzez edukację i angażowanie ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.
Z tego powodu grupą docelową projektu są przedstawiciele Partnerstwa FL "Młodzi Razem" - koordynatorzy projektów, szefowie organizacji pozarządowych odpowiedzialni za zarządzanie finansami, pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy, pracownicy administracji publicznej oraz nasi partnerzy programowi, nauczyciele, pracownicy domów kultury, świetlic, animatorzy działań społecznych.
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w następujących obszarach:
1. komunikacja
2. budowanie partnerstwa lokalnego
3. pozyskiwanie środków na działanie, czyli fundraising
4. działalność funduszy lokalnych w Polsce - przykłady
Ponadto program obejmował szkolenia dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, których głównym celem było zorganizowanie sensownej, otwartej i przynoszącej praktyczne efekty debaty pomiędzy dorosłymi i młodzieżą oraz zachęcenie ich do dalszej aktywności.
Rok 2007
Warsztaty "Moje miejsce na rynku pracy”
Celem programu było:
- przygotowanie uczestników do zatrudnienia lub samozatrudnienia na dogodnych dla nich warunkach,
- zapoznanie ich z niekomercyjnymi metodami zdobywania doświadczeń i referencji,
- przygotowanie na zajęciach indywidualnego planu rozwoju kariery zawodowej/biznesowej w celu dalszej własnej pracy w tym zakresie,
- odkrycie swoich mocnych i słabych stron w relacjach podwładny/szef,
- wzmocnienie motywacji do poszukiwań i zdobywania doświadczeń na drodze zawodowej/biznesowej uodpornienie na porażki i przestoje w tym procesie.
Program stypendialny na rok akademicki 2007/2008 w ramach programu "Moje Stypendium”
Program Moje Stypendium jest odpowiedzią na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.
Projekt "Równe szanse dla wszystkich” w ramach Rządowego Programu FIO. W ramach projektu prowadzono działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży, promocję inicjatyw w zakresie budowania sieci informacji młodzieżowej o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym; inicjatyw na rzecz pobudzania aktywności społecznej młodzieży z terenów wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.