• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Uśmiech"
    KRS 0000219812

MISJA ORGANIZACJI:
"JAKOŚĆ EDUKACJI MAŁEGO MIESZKAŃCA DROGĄ DO ROZWOJU MAŁEJ OJCZYZNY"

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, opiekuńczej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)finansowanie budowy i remontów budynków oświaty,
2)organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
3)prowadzenie i organizowanie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, w szczególności poprzez organizację kongresów, konferencji, spotkań, konsultacji, szkoleń itp.,
4)organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
5)prowadzenie działalności polegającej na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie pomocy materialnej i finansowej:zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych itp.,
6)prowadzenie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy na realizację celów statutowych,
7) działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom: działalność prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,
8) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego,
9)popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury,
10)spełnianie funkcji użytecznych np. przez organizowanie różnego rodzaju kursów,
11)organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,
12)organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
13)organizowanie kształcenia związanego głównie z rekreacją,
14)wspieranie działalności bibliotek i muzeów.

Prowadzone działania
Rok 2006 jest trzecim rokiem działalności Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele placówek oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, pracownicy socjalni MGOPS, radni Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kępnie, specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych. W 2005 r. Stowarzyszenie pracowało nad współpracą z administracją publiczną, uznając ją za wyjątkowo istotny element swojego rozwoju. W minionym 2005 roku Stowarzyszenie realizowało swoje zadania statutowe poprzez:
1. Współorganizowanie Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych. W przeglądzie uczestniczyły dzieci z przedszkoli samorządowych miasta i gminy Kępno. Zwycięskie przedszkole -Laureat przeglądu w nagrodę prezentuje swój spektakl podczas organizowanych corocznie "Dni Kępna" na kępińskim Rynku.
2. Zorganizowanie konkursu dla dzieci 6-letnich "Zabawa z ortografią".
Obserwatorami, gośćmi przeglądu i konkursu byli przedstawiciele Miasta i Gminy Kępno, sponsorzy oraz licznie zgromadzone grono gości, przyjaciół, rodziców i dziadków, które poprzez to mogło w większym stopniu zaangażować się w edukację swoich pociech i życie przedszkola. Łącznie ok. 200 osób. Wobec szerokiego zainteresowania imprezą w przyszłym roku planuje się poszerzenie konkursu o uczestników z okolicznych gmin.
3. Organizowanie pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - działalność koncentruje się na założonych celach - redukcji negatywnych zjawisk społecznych oraz działalności opiekuńczej i charytatywnej wśród rodzin dzieci i młodzieży. Poprzez tą działalność stowarzyszenie "Uśmiech" jest nie tylko sposobem na rozwiązywanie problemów społecznych związanych z transformacją ustrojową, ubóstwem, ale także stanowi silny impuls na rzecz tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.
4. Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Informacje na temat sytuacji materialnej dzieci uzyskaliśmy od dyrektorów przedszkoli. Pomoc skierowana została do dzieci w wieku przedszkolnym 5, 6- letnich, które często ze względu na ciężką sytuację materialną nie uczęszczają do przedszkola. Skorzystały dzieci z terenu miasta i gminy Kępno.
5. Współorganizowanie XXIX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej dzieci do lat 13 im.E. Pietrasika - w 2005 roku "Uśmiech" po raz pierwszy uczestniczył w organizacji tak wielkiej imprezy - wolontariusze Stowarzyszenia skupili się min. na aktywnym i ciekawym wypełnieniu czasu wolnego uczestników Turnieju - 140 dzieci.
6. Współorganizowanie akcji zbiórki pieniędzy dla ciężko chorej uczennicy pn. "Pomóżmy Magdzie",
7. Pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje ze środków pochodzących z programów
i konkursów na działalność w zakresie inicjatyw oświatowych. Z pomocy stowarzyszenia skorzystały min. przedszkola, szkoły, a także ochotnicze straże pożarne, organizacje z terenu Gminy Kępno, które działają na rzecz dzieci i młodzieży.
Zdobyliśmy opinię organizacji nowoczesnej, wszystkie wolne środki inwestujemy w rozwój i konsekwentne działania na rzecz dzieci. Mamy tak zwaną "dobrą prasę" - cieszymy się zainteresowaniem mediów, a materiały dziennikarskie, mają charakter promocji dobrych praktyk. Sprawą dużego znaczenia jest posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego co związane jest z szeregiem obowiązków. Stanowi to jednak znakomitą okazję do promowania Stowarzyszenia oraz pozyskiwania darczyńców przekazujących 1% swojego podatku. W roku 2005 pozyskaliśmy za 2004 r. kwotę około 1400 zł. Sądzimy jednak, że istnieją spore możliwości zwiększenia wpływów z darowizn od osób prywatnych w roku 2006.
Członkowie Stowarzyszenia podejmują na co dzień obowiązki związane z kontaktami z instytucjami zewnętrznymi oraz pracownikami, którzy odpowiadają za realizację poszczególnych projektów. Korzystamy przy tym z nowoczesnych technik przepływu i gromadzenia informacji, nie odstając od nowoczesnych podmiotów komercyjnych.
Coraz szerzej rozwijamy kontakty z różnymi firmami, instytucjami w kraju dzięki czemu w wielu miejscach zaznaczamy swoją obecność.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.