• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Homo Faber
    KRS 0000222437

Celami Stowarzyszenia są:
a. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
b. działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych;
c. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
d. działania zmniejszające obszary dyskryminacji występujące w społeczeństwie;
e. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
f. działania na rzecz mniejszości narodowych;
g. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
h. działania na rzecz praw osób należących do mniejszości seksualnych,
i. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju;
k. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom;
l. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów i konsumentek;
ł. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
m. praca na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
n. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
o. działalność na rzecz turystyki, sportu i rekreacji

Homo Faber to lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowym obszarem zainteresowania organizacji jest relacja jednostki i władzy. Organizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka.

Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną.

Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań.

Miejscem działania stowarzyszenia jest Lublin i Lubelszczyzna, region głęboko naznaczony tragiczną historią XX wieku. To pierwotnie wielokulturowy obszar, który stał się świadkiem najgwałtowniejszych przypadków masowego naruszania praw człowieka przez nacjonalizm, nazizm i komunizm. To trudne dziedzictwo stanowi motywację do podejmowanych działań.

Metodami działania organizacji są: edukacja, monitoring, rzecznictwo.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy podstawowe programy:
- Dobre Rządzenie
- Międzykulturowość
- Zrównoważony Rozwój

Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.