• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomóżmy Naszym Pacjentom"
    KRS 0000222928

Fundacja została powołana w celach:
1) prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych
2) wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy
3) wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala w Świdnicy
4) wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy
5) kształtowanie postaw pro-zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia
2) pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i zagranicą
3) pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
4) organizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów
5) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe SP ZOZ Świdnica w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1
6) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji budynków i budowli SP ZOZ Świdnica
7) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych poświęconych tematyce ochrony zdrowia
8) inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.
9) dofinansowywanie pacjentów
10) finansowanie leków dla osób chorych
11) dofinansowywanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.