• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne
    KRS 0000223280

Misja:
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów powiatu włodawskiego.
2. Stowarzyszenie ma wspomóc dotychczasowe działania oraz inicjować przedsięwzięcia i idee w celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz wyrównywania dostępu do edukacji, zapewniając równe szanse życiowe młodzieży.

Prowadzone działania:
1. W marcu zakończyliśmy dotowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży administratora programu "Równać Szanse 2005 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności projekt edukacyjny pt. "Aktywna edukacja ZooM - 2". Celem projektu było kształcenie umiejętności samodzielnego myślenia, obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykorzystania nauk ścisłych, przeprowadzania badań, kojarzenia wiedzy z różnych dziedzin i umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce oraz prezentacji własnych osiągnięć za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i technik multimedialnych.
2. w kwietniu zakończyliśmy finansowany w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie - RITA, realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji projekt pt. "Dwa światy nad Bugiem". Celem projektu była integracja młodzieży z różnych kręgów kulturowych i religijnych, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów, kultur i religii oraz nawiązanie trwałych kontaktów i wymiana doświadczeń między polską i białoruską szkołą, a także upowszechnianie aktywnych i nowoczesnych metod pracy w zakresie edukacji. Projekt przewidywał wymianę młodzieży białoruskiej i polskiej w wieku 13-18 lat. Uczestnicy projektu poznawali siebie wzajemnie, swoje pasje, tradycje narodowe, miejsca znaczące dla historii obu narodów, a także pracę metodą projektów, realizację projektów edukacyjnych. Poznali również na czym polega wolontariat.
3. Zorganizowaliśmy profilaktyczny obóz zimowy dla dzieci i młodzieży w Białym Dunajcu współfinansowanego przez Burmistrza Włodawy ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Udzielamy wsparcia i pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.
5. Organizowaliśmy obchody Dni Ziemi we Włodawie - podsumowanie odbyło się 28.04.2006 r.
6. Wspólnie z włodawskim gimnazjum zorganizowaliśmy Festiwal Nauki - imprezę lokalną, otwartą dla wszystkich mieszkańców Włodawy, odbywającą się pod patronatem Rektora UMCS w Lublinie.
7. Prowadzenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli, której celem jest organizowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kierowniczej kadry oświatowej, innych pracowników oświaty, wspieranie ich rozwoju zawodowego, a tym samym podnoszenie jakości kształcenia i wychowania oraz inicjowanie przedsięwzięć dostosowujących funkcjonowanie placówek oświatowych do zmieniających się warunków systemu nauczania.
8.Aktualnie pracujemy nad projektem finansowanym w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie - RITA, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji projektem pt. "Dwa światy nad Bugiem. Nowe wyzwania!".
9. Niewątpliwie największym sukcesem społecznym było otrzymanie przez NSE w listopadzie 2007 roku nagrody w Konkursie Pro Publico Bono za dzieło „Most Porozumienia”, które dotyczyło trzech projektów z Programu PAFW – RITA.
10. Od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. NSE realizowało projekt "Klub Aktywności Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicvjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez UE ze środków EFS, skierowany do ok. 100 beneficjentów - bezrobotnych w różnym wieku.
11. W latach 2010-2012 realizowane były projekty dla młodzieży gimnazjalnej z programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse - Regionalny Konkurs Grantowy pt. "Być widzem i reżyserem, czyli nasze zmagania z X Muzą", "Filmowa Szkolna 7", "Studio filmowe Szkolna 7".
12. Współpracując ze Stowarzyszeniem Europejski Ruch Aktywizacji Społecznej „ERAS” w Łukowie NSE bierze udział w budowaniu partnerstwa: samorząd-lokalny biznes-organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów. Od 01.09.2007 r. przewodnicząca NSE, która jest nauczycielem, pełni funkcję dyrektora dwóch szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włodawie, których organem prowadzącym jest „ERAS”. W przypadku szkół, partnerstwo to ma ogromne znaczenie. Dzięki temu np. młodzież ma zapewnione praktyki zawodowe, a budynek, w którym szkoły mają siedzibę, jest własnością lokalnego przedsiębiorcy. Większość nauczycieli pracujących w tych szkołach działa w organizacjach pozarządowych i ma świadomość, że zamknięcie się w murach własnej placówki, choćby najlepszej, zubaża możliwości poznawania nowoczesnych metod i sposobów prowadzenia szkoły.
13. W 2012 r. NSE przystąpiło do Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji "OIC Poland". W ramach tego projektu NSE realizuje obecnie zadania związane z profesjonalizacją organizacji pozarządowych, tworząc i osiągając wymagane standardy.
14. Członkowie NSE są aktywni, ponieważ uczestniczą w różnych konferencjach, szkoleniach, warsztatach, organizowanych głównie przez Polską Fundację wspomagania Rozwoju Gospodarczego oraz współpracują z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
15. Stale korzystamy z doradztwa księgowo - finansowego i organizacyjno - prawnego oraz szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w ramach projektu realizowanego przez "OIC Poland" i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.