• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie MANKO
    KRS 0000225549

Celem statutowym Stowarzyszenia MANKO jest m.in. promowanie świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych, wrażliwości społecznej, praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez wdrażanie projektów prospołecznych o różnej formie i tematyce oraz przez:
1. organizowanie kampanii społecznych, szkoleń, prezentacji, seminariów, konferencji, pokazów, które mają uczulić grupy beneficjentów na potrzebę tolerancji, demokracji, a także wyrobić w nich świadomość obywatelską, prozdrowotną i ekologiczną
2. wydawanie czasopisma skierowanego do społeczności akademickiej
3. prowadzenie strony internetowej będącej źródłem informacji na temat aktualnych działań, projektów, konferencji o tematyce prospołecznej
4. obejmowanie patronatu medialnego nad projektami i inicjatywami realizującymi cele Stowarzyszenia
5. współpracę medialną i organizacyjną z organizacjami o podobnym profilu działalności z kraju i z zagranicy (wymiany informacji, wspólne akcje medialne, wymiany międzynarodowe)
6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
7. podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia w tym promujących programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.


Prowadzone działania:
1) Działalność wydawnicza:
- miesięcznik studencki MANKO (dystrybucja na krakowskich i śląskich uczelniach wyższych)
- magazyn Myśl Zdrowo,
- magazyn Drogowskaz Maturzysty (dystrybucja wśród maturzystów w Małopolsce i na Śląsku)
2) Organizowanie kampanii społecznych:
- Lokal bez Papierosa.pl, Polska Bez Dymu,
- Nie pal przy dziecku,
- ryzyKOchania, przeTESTuj się,
- Pilnuj Drinka,
- Eko-segregacja.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.