• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Chałubińszczaków"
    KRS 0000229661

Misja:
- Działania na rzecz zwiększenia aktywności środowiska nauczycieli, uczniów, rodziców i administracji oświatowej w celu umacniania prestiżu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Dr T. Chałubińskiego.
- Włączenie do działań organizacji krajowych i zagranicznych oraz absolwentów mieszkających w Polsce i poza granicami kraju.
- Wspieranie inwestycji służących modernizacji i rozbudowie istniejących budynków szkoły.
- Udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom niepełnosprawnym, dotkniętym patologiami społecznymi oraz znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzone działania:
- Fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
- Gromadzenie informacji o uczniach i emerytowanych nauczycielach potrzebujących pomocy.
- Współpraca z instytucjami opieki społecznej, służby zdrowia, organizacjami społecznymi.
- Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji.
- Wspomaganie inicjatyw zgodnych z ideami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.