• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Śnieżki "Twoja Szansa"
    KRS 0000231088

Celem Fundacji Śnieżki "Twoja Szansa" jest edukacja, oświata i wychowanie. W szczególności pomoc dzieciom i młodzieży, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną i sportową.
Drugim, niemniej ważnym, celem jest ochrona zdrowia, działanie na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los.

Prowadzone działania:

1. Wspieranie oświaty, kultury, edukacji poprzez:
- Program Pomocy Stypendialnej dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin;
- pomoc finansową dla szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo - wychowawczych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych;
- wspieranie klubów sportowych w ich działaniach na rzecz propagowania sportu i kultury fizycznej;
- stymulowanie rozwoju społeczności lokalnej poprzez wspieranie inicjatyw mających na celu szerzenie kultury, oświaty, edukacji.

2. Pomoc finansowa dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych w formie:
- finansowania zakupu lekarstw w aptece;
- pokrywania opłat za turnusy rehabilitacyjne;
- pokrycia kosztów związanych z dojazdem i pobytem w klinikach i szpitalach oddalonych od miejsca zamieszkania;
- zakupu sprzętu potrzebnego do rehabilitacji;
- partycypacji w kosztach drogich operacji i leczenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.