• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży
    KRS 0000231971

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego szkół w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej
2) profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych a także zachowań ryzykownych
3) aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży
4) pomoc materialna młodzieży defaworyzowanej
5) tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji
6) promowanie postaw patriotycznych
7) wspieranie działalności organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych
8) aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.