• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Albertówka
    KRS 0000235361

Misja
1. Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezdomnych, bezrobotnych, ludzi upośledzonych, społecznie słabych lub niepełnosprawnych oraz dotkniętych przemocą rodzin, jak również osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Działalność Fundacji w sferze działań publicznych prowadzona jest wyłącznie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz jest jej wyłączną działalnością statutową.

Prowadzone działania
"Fundacja ALBERTÓWKA" powstała dzięki osobie ks. dra Franciszka Głoda, który jest jej fundatorem i założycielem. Pomysł powołania do życia naszej fundacji zrodził się w oparciu o osobiste, wieloletnie doświadczenie Księdza w pracy z ludźmi bezdomnymi, wyrzuconymi na margines społeczeństwa.
Osoby, które ks. Franciszek kilka lat temu zaprosił do współpracy, tworzą dziś Radę i Zarząd Fundacji i tak jak On, niosą pomoc potrzebującym.

Wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w dzieło niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, zapraszamy do naszego ośrodka w Jugowicach, do tzw. Albertówki. W każdą trzecią sobotę miesiąca organizujemy DZIEŃ OTWARTY w siedzibie Fundacji.
Jeśli chciałbyś zostawić lekarstwa, ubrania, środki czystości, żywność itp., zobaczysz do kogo bezpośrednio trafiają. Jeśli pieniądze, również pokażemy Ci jak są wykorzystane!
Członkowie Rady i Zarządu nie pobierają żadnych diet, gdyż każdy z nich pracuje czynnie zawodowo, dlatego też każdy zdobyty grosz staramy się wydać uczciwie na cel, który nas połączył.

Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby, które chciałyby nieść pomoc potrzebującym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.