• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku
    KRS 0000235866

Misja
1. organizowanie festiwali, przeglądów, koncertów, spotkań oraz innych cennych inicjatyw muzycznych.
2. współorganizowanie imprez wymienionych w punkcie 1
3. podtrzymywanie tradycji śpiewu zbiorowego przez prowadzenie działalności chórów
4. szerzenie wiedzy muzycznej w społeczeństwie
5. inspiracja środowisk kompozytorskich do wzbogacania sakralnego repertuaru chóralnego i oratoryjnego i instrumentalnego
6. zachowanie dla przyszłych pokoleń dorobku współczesnych kompozytorów w sferze muzyki sakralnej
7. projekty kulturalne na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
8. działania kulturalne i edukacyjne na rzecz środowisk niepełnosprawnych
9. działania kulturalne na rzecz przeciwdziałaniu patologiom społecznym i uzależnieniom

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.