• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki
    KRS 0000239066

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach osobom niepełnosprawnym w tym ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, przestrzeganie wobec nich praw człowieka, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań z zakresu rehabilitacji zawodowo-społecznej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Społecznego, Agencję zatrudnienia, Warsztat Terapii Zajęciowej, jak i organizujemy zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (wiele metod wykorzystywanych w pracy to zajęcia warsztatowe).
Realizowane przez Stowarzyszenie projekty finansowane były ze środków publicznych w ramach organizowanych konkursów na zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta Ozorkowa, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Wojewódzkiego w Łodzi, Starostwo Powiatowe, PFRON jak również finansowane były ze źródeł prywatnych- różnego typu fundacji oferujących konkursy grantowe.

Stowarzyszenie w 2011 roku realizowało m.in.:

1. Projekt drugiej edycji "Szkoły ruchu- terapii przez sztukę i ruch" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie okazało się wspaniałą przygodą nie tylko teatralną i sprawnościową, ale przede wszystkim poprawiło jakość życia wśród uczestników Projektu. Pokonana została nieśmiałość w zespole, wzmocnione koleżeństwo oraz społeczna odpowiedzialność. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Powiatu Zgierskiego.
2. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną- projekt współfinansowany był przez Wojewodę Łódzkiego. Projekt wykorzystał dramatoterapię jako formę terapii, integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania artystyczne. Jego realizacja zapewniła kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu zwiększyli oni swoje kompetencje społeczne, rozwinęli umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich harmonijnym funkcjonowaniem społecznym.
3. "Pomoc świąteczna" projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego, którego celem było udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudniej sytuacji ekonomicznej i bytowej poprzez organizację spotkania opłatkowego oraz przygotowanie paczek żywnościowych dla 50 najbardziej potrzebujących niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Wsparcia Społecznego.
Stowarzyszenie jest również organizatorem imprez integracyjnych o charakterze masowym integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym naszego Powiatu (corocznie organizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Ozorkowa Piknik Integracyjny oraz we współpracy ze Starostą Zgierskim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych).

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego PZI.5010.52013.AW wydanego Decyzją NR 5/2013 z dnia 13 maja 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62) w terminie od dnia 13 maja 2013 r. do 31 marca 2014 r. w wyniku przeprowadzenia zbiórek publicznych na terenie województwa łódzkiego do puszki kwestarskiej (zbiórki datków niezależnych) oraz do puszki kwestarskiej (zbiórki ze sprzedaży przedmiotów) uzyskało łączną kwotę 663,83 zł. Dochód w całości został przeznaczony na doposażenie pracowni plastycznej, przez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapeutycznych zajęć plastycznych obejmujących m. in. malarstwo, małe formy rzeźbiarskie, papieroplastykę oraz metaloplastykę, doposażenie pracowni multimedialnej w ramach której prowadzone są zajęcia komputerowe dla osób cierpieć na padaczkę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.