• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
    KRS 0000242547

Misja:
- niesienie wszechstronnej pomocy ludziom ciężko chorym zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i osobom starszym,
- edukacja i przygotowywanie rodzin do sprawowania opieki i radzenia sobie z żałobą,
- propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w procesie leczenia i rehabilitacji.


Prowadzone działania:
Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej pozarządową organizacją non profit, której nadrzędnym celem jest niesienie bezinteresownej pomocy pacjentom w stanach terminalnych, a także osobom przewlekle chorym i starszym. Wspieramy rodziny chorych w tym trudnym
dla nich okresie oraz przygotowujemy je do sprawowania opieki. Pomagamy również poszkodowanym w wypadkach drogowych
w procesie leczenia i rehabilitacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in poprzez:
-prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu służby zdrowia, psychologów, wolontariuszy oraz rodzin osób chorych,
-inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Podopiecznych,
-pozyskiwanie, zakup i nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Podopiecznym,
-zakup leków i materiałów opatrunkowych dla Podopiecznych będących w trudnej sytuacji materialnej,
-szerzenie wiedzy na temat ochrony zdrowia, organizowanie spotkań i pogadanek na tematy prozdrowotne i profilaktyczne, prowadzenie bezpłatnych kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.