• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Feminoteka
    KRS 0000242885

Misja:
1) Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym,
2) wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
3) promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej,
4) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
7) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii
9) upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

Feminoteka realizuje swe cele poprzez następujące programy:

Program informacyjny
prowadzenie codziennego serwisu internetowego m.in. informującego o najważniejszych wydarzeniach, imprezach, akcjach dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, organizując akcje, spotkania. Wysyłamy newsletter do subskrybentek/ów stron, obejmujemy matronatem i promujemy najciekawsze naszym zdaniem przedsięwzięcia dotyczace problematyki równościowej.

Program równych szans na rynku pracy
Fundacja Feminoteka jest partnerką projektu w ramach funduszy strukturalnych EQUAL o nazwie Gender Index, w którym odpowiedzialna jest za kampanię świadomościową, szkolenia dla pracodawców oraz debaty regionalne poświęcone problemtyce równouprawnienie na rynku pracy.

Program szkoleniowy
Feminoteka prowadzi warsztaty / szkolenia:
- genderowe (m.in. dla UNDP Polska, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
- komunikacja w grupie / komunikacja zewnętrzna (PLinEU, Kraków)
- WenDo - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Stowarzyszenie OPTA w ramach projektu "OdNowA")
- zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych (firma Glaxo w ramach projektu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy)
- współpracy organizacji pozarządowych z samorządem (ze Stowarzyszeniem OPTA)
- równościowe (szkolenie dla pracowników służb cywilnych urzędu wojewódzkiego z zakresu równouprawnienia na rynku pracy).

Program kulturalny
w ramach którego organizujemy spotkania na temat książek, pisarek / pisarzy, piszemy recenzje książek, prowadzimy internetową księgarnię feministyczną, która powstała po to, by promować informacje o autorkach i autorach, publikacjach, wydawnictwach, poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej. Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczany jest na realizację statutowych celów Fundacji Feminoteka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.