• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Młodzi Przeciw Uzależnieniom
    KRS 0000246827

Podstawowe cele fundacji: uchronienie dzieci i młodzieży od uzależnienia od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i wspieranie programów kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych; organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych, edukacyjno-wychowawczych, rekreacyjno-sportowych i tanecznych oraz pomoc w dostępie do w/w zajęć dzieciom i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin patologicznych; finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich połączonego z wdrażaniem programów profilaktycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.