• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Leszczyńskie Stowarzyszenie "Razem z Nami" na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną
    KRS 0000248353

a)prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności na rzecz rozwoju, samorealizacji i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
b)zaopatrywanie placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne,
c)propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
d)organizowanie spotkań, kongresów, konferencji i odczytów poruszających problemy osób z obniżoną normą intelektualną;
e)tworzenie i realizowanie programów wychowawczo-edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia,
f)prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
g)współdziałanie z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia;
h)współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.