• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Damy Radę"
    KRS 0000248687

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:
1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;
3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do Stowarzyszenia;
4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i pracy;
5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;
6. tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;
7. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i edukacji;
8. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;
9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
10. prowadzi działalność postpenitencjarną;
11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;
12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;
13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.