• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"
    KRS 0000248901

Racją istnienia Stowarzyszenia są wysiłki na rzecz urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej, opartej na fundamencie możliwie najbardziej egalitarnego i demokratycznego modelu ustrojowo-gospodarczego.

Podstawową formą aktywności Stowarzyszenia jest merytoryczne i ideowe wsparcie dla reform systemowych oraz oddolnej aktywności społecznej, realizowane w głównej mierze poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną (kwartalnik "Nowy Obywatel", portal nowyobywatel.pl, seria wydawnicza "Biblioteka Obywatela") oraz wszelkie inne formy udziału w debacie publicznej.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz:
1) rozbudzania aktywności obywatelskiej,
2) zaangażowania obywateli w życie publiczne,
3) zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,
4) wiarygodnych i niezależnych mediów obywatelskich,
5) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
6) ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8) zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) zdrowia i ochrony konsumentów,
11) promocji i organizacji wolontariatu,
12) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
13) praw i obowiązków obywatelskich,
14) wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie ”Obywatele Obywatelom” prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą (studio graficzne Kooperatywa.org). Stowarzyszenie podejmuje działania w obszarze ekonomii społecznej (zwłaszcza spółdzielczości), marketingu społecznego, partnerstwa lokalnego. Działania skierowane są do aktywnych społecznie osób, liderów społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, samorządów i otoczenia biznesu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.