• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
    KRS 0000260433

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
- aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,
- promocja obszarów wiejskich,
- realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
- podtrzymywania tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania,
- ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
- wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
- działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
- rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
- działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską,
- wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej,
- wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
- promocja i ochrona zdrowia,
- promowanie produktów lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
- promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
- prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
- upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek".

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.