• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku "Jedynka"
    KRS 0000262848

Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz finansowe, rzeczowe i ideowe wsparcie edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku poprzez podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania. Szczególnie ważne jest dla nas wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie:
1) współpracuje z instytucjami i organizacjami, realizującymi cele zbliżone do zadań Stowarzyszenia,
2) kształtuje i promuje pozytywny wizerunek szkoły,
3) integruje środowisko rodziców, nauczycieli i młodzieży,
4) prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną,
5) organizuje kiermasze, aukcje, loterie, wystawy, konkursy, spotkania, imprezy turystyczne i inne imprezy kulturalne,
6) pozyskuje fundusze na rzecz przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły,
7) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych,
8) prowadzi działalność charytatywną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.