• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Albatros
    KRS 0000263522

Misją Fundacji Albatros jest profesjonalizacja działań ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich w Polsce, tak, by stały się skutecznym narzędziem ochrony przyrody i edukacji.
Fundacja Albatros została zarejestrowana w Bukwałdzie we wrześniu 2006 roku pod nazwą Fundacja „Pierwiosnek”, dzięki inicjatywie osób od wielu lat zajmujących się ochroną dzikich zwierząt. Obecnie jako Fundacja Albatros, od 2009 roku ze statusem organizacji pożytku publicznego, realizuje swoje cele statutowe dotychczas głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Działa na rzecz ochrony dzikich zwierząt, głównie poprzez wpieranie ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz edukację ekologiczną.
Według statutu celami Fundacji są:
1. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.
2. Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy.
3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.
4. Ochrona zwierząt dzikich i ich siedlisk.
5. Utworzenie i prowadzenie Centrum Inicjatyw Ekologicznych.
6. Utworzenie i prowadzenie Ogrodu Roślin Leczniczych.
7. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych.
8. Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich.
9. Wspieranie rozwoju, aktywności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną.
10. Integracja społeczna dla zrównoważonego rozwoju.

Strategiczny projekt Fundacji Albatros - SYMBIOSIS ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ).

Jego najważniejszą składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) - unikatowa na skalę naszego kraju inicjatywa realizowana przez fundację od 2007 roku. Głównym celem SOR jest zwiększenie efektywności pomocy dzikim zwierzętom poprzez współpracę ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce i wspólnie wypracowany program działania.

Fundacja Albatros prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, przyjmujący co roku kilkuset pacjentów oraz współpracuje z dziesięcioma ośrodkami rehabilitacji na terenie dwóch województw. Nieustannie pracuje również nad rozwojem sieci, inicjując powstawanie nowych ośrodków, nawiązując kontakty, organizując spotkania, warsztaty i konferencje.

Od 2007 roku realizuje również projekt „Ptasi Ambulans”, dzięki któremu przeprowadziła już na terenie Warmii i Mazur tysiące interwencji, dających szansę dzikim zwierzętom potrzebującym pomocy na szybką fachową opiekę.

Dodatkowo Fundacja Albatros prowadzi systematyczną edukację w formie zajęć w pracowni aktywnej edukacji przyrodniczej Zielone Laboratorium, konkursów i prelekcji organizowanych głównie dla dzieci i młodzieży. Jest również założycielem jedynego w kraju branżowego Centrum Wolontariatu Przyrodniczego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.