• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie"
    KRS 0000264523

Fundacja została powołana w celach:
- niesienia pomocy pokrzywdzonym, bezpańskim, chorym zwierzętom
- wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności oraz okrucieństwa wobec zwierząt
- udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
- ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- niesienie pomocy zwierzętom porzuconym oraz pokrzywdzonym poprzez umieszczanie ich w azylach i istniejących schroniskach dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej
- finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt (realizowanie programu sterylizacji i kastracji)
- prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną
- zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
- upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
- wspieranie istniejących organizacji związanych z opieką nad zwierzętami i ochroną środowiska naturalnego
- organizowanie i wspieranie akcji propagandowych oraz edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt, a w szczególności propagujących adopcje bezdomnych zwierząt
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym
- wspieranie prac naukowo-badawczych
- współpracę z policją oraz strażą miejską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.