• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi "Dla Chudoby"
    KRS 0000274913

Misja
1) wspierania zrównoważonego rozwoju wsi Chudoba gminie Lasowice Wielkie, polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego,
2) wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,
3) ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego,

Prowadzone działania
1) szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
2) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych w szczególności z zakresu:
a. Unii Europejskiej - jej organizacji, legislacji i rozwiązań gospodarczych, społecznych, zasad Wspólnej Polityki Rolnej etc.
b. agroturystyki, ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego
3) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,
4) inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju wsi Chudoba zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
5) współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Chudoba,
6) działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw technologii i rozwiązań ekologicznych,
7) współpraca z placówkami naukowymi w zakresie opracowywania planów zrównoważonego rozwoju wsi,
8) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności,
9) promocja obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie,
10) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
11) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej
12) wzmacnianie przywiązania do tradycji
13) ochrona zabytków-dziedzictwa kultury wsi
14) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
15) działalności charytatywnej
16) działalności na rzecz mniejszości narodowych
17) ochrony i promocji zdrowia
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.