• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi
    KRS 0000277020

Celami (zadaniami) Stowarzyszenia są:
1. wspieranie wychowawczej i socjalizacyjnej funkcji rodziny,
2. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej człowieka i rodziny,
3. zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz innym patologiom społecznym dotyczącym człowieka i rodziny,
4. ochrona praw dziecka do rodziny,
5. ochrona praw do macierzyństwa i ojcostwa,
6. ochrona prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
7. wspieranie tworzenia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
8. pomoc społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomoc pokrzywdzonym dzieciom i młodzieży,
9. działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w tym działalność prorodzinna, wyrównywanie szans rozwojowych,
10. ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
11. prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności sportowej, rekreacyjnej, krajoznawczej, turystycznej oraz wypoczynkowej,
12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,
13. promocja kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji,
14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15. aktywna walka z bezrobociem i pomoc osobom zagrożonym utratą pracy,
16. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,
17. działalność charytatywna,
18. promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w sprawach pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia,
19. działalność informacyjno-medialna w sprawach prorodzinnych,
20. przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony mass-mediów i Internetu,
21. upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka, działalność na rzecz ochrony godności kobiety i mężczyzny, swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
22. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami lokalnymi,
23. upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
24. działalność wspomagająca technicznie, organizacyjnie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne,
25. pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof i klęsk żywiołowych,
26. przedsięwzięcia zmierzające do poprawy i rozwoju infrastruktury dydaktycznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportowej i rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez wspieranie rozwoju człowieka i rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym:
1. prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego,
2. organizowanie placówek dla osób uzależnionych, szczególnie dla dzieci i młodzieży, w tym ośrodków terapeutycznych, poradni, punktów konsultacyjnych i świetlic,
3. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, prelekcji z zakresu profilaktyki patologii społecznych, szczególnie dotyczących przemocy i uzależnień,
4. organizowanie różnych form wypoczynku, w tym kolonii, obozów, półkolonii, rajdów, wycieczek,
5. prowadzenie ośrodków adopcyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, wychowawczych oraz ośrodków przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6. organizowanie pomocy dla potrzebujących, chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
7. organizowanie zajęć edukacyjnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie wszelkiej działalności oświatowej,
8. działalność edukacyjną dla dorosłych, małżonków i rodziców,
9. organizowanie prelekcji, odczytów, kampanii promocyjnych, sympozjów, klubów dyskusyjnych, kół zainteresowań, klubów seniora, grup artystycznych, drużyn i sekcji sportowych, zintegrowanych wspólnot, wystaw, pokazów, spotkań, mityngów i zgromadzeń, imprez kulturalnych, imprez sportowych, imprez integrujących,
10. organizowanie i prowadzenie treningów oraz warsztatów, zajęć o charakterze sportowym, kulturalno-oświatowym i turystycznym,
11. pomoc w poszukiwaniu pracy poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
12. organizowanie pomocy dobroczynnej dla osób zamieszkałych w kraju i dla osób narodowości polskiej, zamieszkałych za granicą,
13. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej szczególnie, prasowej i dokumentacyjnej, w tym produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
14. monitorowanie stron internetowych pod względem bezpieczeństwa w sieci,
15. tworzenie i prowadzenie stron internetowych,
16. działalność wydawniczą, obejmującą czasopisma i publikacje książkowe,
17. współpraca ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, pozarządowymi, władzami samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, grupami formalnymi oraz ruchami i innymi grupami nieformalnymi działającymi zgodnie z ideą Stowarzyszenia,
18. prowadzenie programów naukowych, stypendialnych, staży dla osób ubogich, zdolnych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
19. pomoc finansową i rzeczową osobom i rodzinom potrzebującym, w tym dożywianie, w oparciu, m.in., o środki finansowe i rzeczowe pozyskiwanie na te cele ze zbiórek publicznych, aukcji, konkursów i loterii, organizowanych zgodnie z przepisami prawa,
20. roboty budowlane, wyposażenie obiektów infrastruktury towarzyszącej
21. w instytucjach tworzących system oświaty, pomocy społecznej, np. bursy, internaty, świetlice, obiekty sportowe, stołówki, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki adopcyjno - opiekuńcze, stadiony, boiska, i inne obiekty,
22. konserwację, renowację, rewaloryzację obiektów dziedzictwa kulturowego oraz monitoring, zabezpieczenie i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem,
23. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i społecznymi oraz instytucjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia,
24. występowanie z wnioskami i postulatami w zakresie działalności statutowej skierowanymi do władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.