• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 1893 w Mielcu
    KRS 0000278729

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu zostało założone w 1893 roku.

Celem Towarzystwa jest:
- kształtowanie sprawności fizycznej społeczeństwa, wyrobienia dyscypliny, spójni i ofiarności, odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postaw obywatelskich i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
- zapewnienie warunków potrzebnych dla rozwoju zwłaszcza dzieci i młodzieży,
- współpraca z innymi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą,
- wspieranie klubu seniora, działającego pod nazwą „Zwarta Brać Sokoła” poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń rekreacyjnych oraz udzielanie jego członkom, w miarę możliwości Towarzystwa, pomocy w organizacji wycieczek, spotkań, obozów, jak i w innych działaniach dla osiągnięcia wyższych celów społecznych,
- urządzanie zawodów, festynów sportowych, rekreacyjnych, wycieczek, zabaw ruchowych, organizowanie wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa.

Towarzystwo działa na podstawie ustawy prawa o stowarzyszeniach i innych właściwych przepisów prawa oraz uchwalonego i zatwierdzonego przez właściwe organy statutu stowarzyszenia.

Głównym przedmiotem obecnie prowadzonej działalności jest:
- prowadzenie grup sportowych,
- organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
- praca z dziećmi (rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej, śpiew, taniec) i młodzieżą (szkolenia, gimnastyka, gry, zabawy, wycieczki krajoznawcze),
- zajęcia, w tym rehabilitacja dla osób starszych,
- inne działania i akcje związane z podnoszenie poziomu kultury fizycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.