• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Alpha
    KRS 0000282237

Misja
Celem Fundacji jest
-niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-udzielanie wsparcia ich rodzinom;
-prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
-promocji problemu i potrzeb osób nim dotkniętym oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
-rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzone działania
Przez najbliższe 12 miesięcy Fundacja zamierza rozpocząć tworzenie systemu zintegrowanej pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi na Lubelszczyźnie, realizowanej we współpracy z samorządem i administracją rządową.
Na początek obejmiemy kompleksową terapią co najmniej kilkanaścioro dzieci z autyzmem i ich rodziny. Każde dziecko będzie diagnozowane przez lekarza specjalistę, psychologa i pedagoga. Z rodzicami jest przeprowadzany szczegółowy wywiad a następnie opracowywany jest indywidualny program rewalidacji, który w dużej części rodzice będą prowadzili w domu. Rodzice otrzymają szczegółowe wskazówki dotyczące rozkładu dnia, diety, postępowania z dzieckiem oraz ćwiczeń, które powinni prowadzić. Będą uczeni jak prowadzić ćwiczenia.
Zalecana do pracy z dziećmi z autyzmem metoda integracji sensorycznej, wymagająca wysoce specjalistycznego sprzętu będzie prowadzona na terenie lokalu fundacji, udostępnionego na mocy umowy o użyczenie za zgodą Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Będą również prowadzone zajęcia grupowe szkolące dla całych rodzin oraz terapetyczno-rewalidacyjne dla dzieci.
W miarę możliwości, w prowadzeniu rewalidacji w domu, będą pomagać przeszkoleni wolontariusze skierowani przez Fundację bądź zwerbowani przez rodziców.
Terapeuci zatrudniani przez Fundację będą uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Fundację Synapsis; Lidera w Polsce w pracy z osobami z autyzmem.
Fundacja realizując cele i zadania statutowe będzie współpracować z Wydziałem Oświaty i Wychowania w Lublinie oraz między innymi z władzami województwa lubelskiego, Urzędem Marszałkowskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, PEFRONem, z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z Fundacją Synapsis.
Fundacja na swoją działalność statutową będzie pozyskiwała fundusze realizując projekty w odpowiedzi na ogłaszane konkursy przez wyżej wymienione instytucje. Będziemy poszukiwać sponsorów indywidualnych, firm prywatnych oraz fundacji.
Część terapii będzie prowadzona społecznie przez terapeutów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.