• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu
    KRS 0000282287

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Organizacja jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, prawnych opiekunów. Towarzystwo wspiera wielostronny rozwój dziecka prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną, kulturalną. Wspiera rozwój i integrację ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, udziela pomocy specjalistycznej i finansowej rodzinom tych dzieci.
Udziela pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.
Prowadzi działalność charytatywną. Inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci szczególnie dzieci zagrożonych patologią społeczną, odrzuceniem i niepełnosprawnych. Prowadzi działalność profilaktyczną chroniącą dzieci i młodzież przed wszelkimi formami przemocy i uzależnień. Prowadzi własną placówkę opiekuńczo wychowawczą o charakterze socjoterapeutycznym, placówki wypoczynku i rehabilitacji. Każdego roku staramy się zabrać jak najwięcej dzieci pochodzących
z rodzin słabo sytuowanych i zagrożonych wykluczeniem na różne formy wypoczynku, w tym również dzieci niepełnosprawne i dzieci z domu dziecka.

Prowadzone działania:
- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci szczególnej troski wychowawczej i dzieci chorych, w tym turnusów rehabilitacyjnych
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
- organizacja imprez środowiskowych o charakterze integracyjnym z okazji Dnia Dziecka
- punkt poradnictwa dla rodziców przeżywających kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi przy Środowiskowym Ognisku, w tym "Szkoły dla rodziców"
- udzielanie pomocy materialnej i finansowej potrzebującym rodzinom
- prowadzenie Funduszu Pomocy Chorym Dzieciom
- prowadzenie działalności charytatywnej, w tym bali charytatywnych.
- realizacja projektów w partnerstwie ze szkołami , stowarzyszeniami i władzami samorządowymi,
- realizacja zadań zlecanych przez różne szczeble samorządu terytorialnego,
- prowadzenie kampanii społecznej promującej mądre rodzicielstwo bez stosowania przemocy.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.