• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
    KRS 0000285814

Celem Stowarzyszenia jest:
a. opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami;
b. rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej;
c. upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego;
d. popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
e. wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży;
f. upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
g. upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych;
h. przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym;
i. prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej;
j. ochrona zdrowia poprzez propagowanie sportu i rekreacji;
k. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną;
l. działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
m. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych;
n. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
o. rozwijanie i promowanie idei wolontariatu;
p. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, profilaktyki i działalności kulturalnej w różnych formach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.