• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Noe"
    KRS 0000286069

Celem Stowarzyszenia jest: ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw franciszkańskich.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnymi za realizację ustaw z zakresu ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego, organizowanie działań i włączanie się w akcje pomocy zwierzętom, a w szczególności interweniowanie w sytuacjach niewłaściwego ich traktowania, inicjowanie i wspieranie projektów dotyczących identyfikacji zwierząt, szerzenie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i praw zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt, nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w poczuciu troski o zwierzęta i środowisko naturalne, wydawanie ulotek, informatorów i innych materiałów propagujących idee pomocy zwierzętom i środowisku przyrodniczemu, opiniowanie aktów prawnych i występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi w zakresie ochrony zwierząt, wspieranie działań mających doprowadzić do powstania pensjonatu dla zwierząt dającego im schronienie na czas nieobecności właścicieli zwierząt, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Chcemy propagować działalność naszego stowarzyszenia wśród dorosłych mieszkańców naszego powiatu oraz wśród młodzieży szkolnej. Popularyzować idee szacunku dla zwierząt i przeciwstawiać się przedmiotowemu ich traktowaniu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.