• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia
    KRS 0000287488

Celem działania Fundacji jest:
- Niesienie pomocy osobom ubogim,
- Niesienie pomocy osobom bezradnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- Niesienie pomocy osobom bezrobotnym lub zagrożonych bezrobociem,
- Aktywizacja osób pozostających bez pracy,
- Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,
- Organizacja wolontariatu,
- Wspieranie działań lokalnych służących aktywizacji obywateli,
- Świadczenie pomocy związanej z ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie domu pomocy społecznej i placówek opieki dziennej,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego,
- organizowanie kursów i szkoleń,
- prowadzenie pośrednictwa pracy,
- prowadzenie aptek i przychodni,
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- organizowanie i udzielanie pomocy we wszelkich postaciach osobom trzecim,
- wydawanie książek, czasopism i innych wydawnictw,
- opracowywanie materiałów popularnonaukowych w zakresie swojej działalności,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej,
- współpracę z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami Unii Europejskiej lub z instytucjami mającymi siedzibę poza granicami kraju,
- wspieranie działalności innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
- organizowanie i finansowanie imprez służącym celom fundacji,
- organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów służących podniesieniu kwalifikacji obywateli,
- finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród, i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach realizowanych przez Fundację.

Prowadzone działania:
Działamy na rzecz ubogich - zwłaszcza bezrobotnych (w 2009 roku 38 bezrobotnym pomogliśmy wrócić na rynek pracy).
Prowadzimy Klub Pracoterapii.
Prowadzimy KIS (Klub Integracji Społecznej), kluby aktywizacji, szkolenia i kursy.
Latem i zimą organizujemy wypoczynek dla 40 dzieci.
Wespół z Caritas pomagamy 600 rodzinom.
Organizujemy zbiórki oraz wydawanie odzieży i żywności.
Organizujemy Św. Mikołaja i Dzień Dziecka.
Prowadzimy wolontariat młodzieżowy.
Nasi wolontariusze odwiedzają chorych w domach.
Planujemy otworzyć Ośrodek Wsparcia Rodzicielskiego - Punkt Przedszkolny.
Jesteśmy na etapie wdrażania nowatorskiego projektu CUŚ (Centrum Usług Środowiskowych) oraz DPiPS (Domy Pobytu i Pomocy Starszym) - tzw "Domy Św. Rity".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.