• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych
    KRS 0000293750

Misja
Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, marginalizowanym, chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, uzależnionym, niedostosowanym społecznie poprzez:
- tworzenie systemu wsparcia, terapii, poradnictwa specjalistycznego,
- warsztatów szkoleniowo-integracyjnych, placówek specjalistycznych, reintegrację społeczną i zawodową i in.

Rozwój rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci osieroconych (pozyskiwanie kandydatów, prowadzenie szkoleń, wsparcie, terapia i in.).

Wspieranie rodzin w sprawowaniu ich podstawowych funkcji (warsztaty edukacyjno-integracyjne, grupy wsparcia, organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży, rodzin o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, socjoterapeutycznym, wypoczynkowym, tworzenie placówek wsparcia dziennego).

Rozwijanie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym.

Szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych.

Stawiamy na rozwój, odkrywanie osobistych zasobów wewnętrznych, możliwość dokonywania wolnych wyborów, kształtowania relacji prospołecznych, prozdrowotnych, prorodzinnych. "Człowiek uczy się przez całe swoje życie, więc na zmianę nigdy nie jest za późno".

Wspierając, pomagając innym ludziom, czerpiemy wiedzę, uczymy się od siebie wzajemnie, co pozwala budować więzi społeczne, obywatelskie poprzez wzajemne zaangażowanie, odpowiedzialność.

Zachęcamy do działania i inspirujemy do indywidualnego rozwoju.

Promujemy współpracę międzysektorową.

Podejmujemy działania służące aktywizowaniu środowisk lokalnych.

Prowadzone działania
- tworzenie systemu wsparcia dla dysfunkcyjnych rodzin naturalnych,
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,terapii i konsultacji,
- reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- podejmowanie działań w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych,
- tworzenie rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci osieroconych,
- organizowanie wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, socjoterapeutycznych in.
- prowadzenie badań społecznych,diagnozowanie środowisk rodzinnych, lokalnych
- organizowanie zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
- prowadzenie sieci placówek pomocowych, edukacyjnych i in.
- szkolenie i wspieranie liderów młodzieżowych i wolontariuszy
- tworzenie i realizowanie specjalistycznych programów profilaktycznych, prorodzinnych, prozdrowotnych, edukacyjnych i in.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.