• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje
    KRS 0000294377

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
- przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego,
- upowszechnianie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i potrzebujących oraz osób zagrożonych wykluczeniem,
- organizowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,
- upowszechnianie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych,
- współpraca z organami władzy i administracji w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i potrzebujących,
- działalność na rzecz ogółu społeczności o niskich dochodach, zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem,
- przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej,
- współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działających w kraju i innych krajach Unii Europejskiej,
- współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki krajoznawczej,
- organizowanie dożywiania osobom potrzebującym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.