• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji
    KRS 0000295564

Prowadzone działania
Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie tradycji i podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie oświaty, wychowania i nauki.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie lub finansowanie zajęć, warsztatów, koncertów, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i wypoczynku wakacyjnego,
2) organizowanie lub finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dla propagowania znaczenia wychowania, edukacji i kultury w życiu społecznym,
3) organizowanie lub finansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i poza nimi,
4) organizowanie lub finansowanie programów mających na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej,
5) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji,
6) nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w krajach Unii Europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.