• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Gwiazda Nadziei"
    KRS 0000298237

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na:
1. ratowaniu ludzkiego życia, w szczególności osób z chorobami wątroby;
2. działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia;
3. promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
4. działalności naukowo - badawczej;
5. promocji i organizacji wolontariatu;
6. podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. pomocy społecznej;
8. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - w szczególności chorych i niepełnosprawnych.

Powyższe cele realizujemy bądź będziemy realizowali poprzez:
a. tworzenie, rozbudowę i rozwój bazy lecznictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
b. organizowanie programów diagnostycznych i terapeutycznych osób z chorobami wątroby z zachowaniem obowiązujących przepisów;
c. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek oraz instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
d. zbieranie i przekazywanie środków finansowych lub rzeczowych na leczenie i rehabilitację indywidualnych chorych/niepełnosprawnych;
e. organizowanie i finansowanie zakupów sprzętu, urządzeń oraz materiałów służących do realizacji celów Fundacji i nieodpłatne przekazywanie ich lub udostępnianie placówkom lub instytucjom, których działalność polega na zadaniach, o których mowa w punkcie b);
f. organizowanie badań przesiewowych wykrywających choroby wątroby;
g. organizowanie i prowadzenie szkoleń
h. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji;
i. wszechstronne upowszechnianie informacji o chorobach wątroby;
j. udzielanie wsparcia psychologicznego chorym lub niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W tym celu uruchomiona została LINIA NADZIEI 0 801 000 791
k. organizację wolontariatu;
l. organizację i prowadzenie biur na terenie całego kraju umożliwiających realizację celów statutowych Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.