• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasz Łąg - Nasza Wieś"
    KRS 0000298885

Naszym celem jest dostarczanie informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą dotyczące organizacji projektów młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz "Uczenie się przez całe życie", w tym wymian zagranicznych, i innych inicjatyw młodzieżowych. Udzielamy informacji na temat możliwości pracy, wolontariatu, stypendiów i nauki, mobilności, szkoleń itp. w Polsce i krajach europejskich.
Koordynujemy Lokalne Punkty Informacyjne EURODESK w Łęgu i Czarnej Wodzie oraz koordynujemy Partnerski Punkt Europe Direct w Czarnej Wodzie.
Co projekt dołączają do nas nowe osoby, zostań jedną z nich, zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach. Więcej informacji o naszych projektach znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Celami Stowarzyszenia są:
- działanie na rzecz wsi Łąg i jej mieszkańców,
- ochrona oraz podtrzymywanie dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego, sztuki i tradycji; ochrona miejsc pamięci,
- działalność wystawiennicza,
- pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wartości demokratycznych,
- pobudzanie tożsamości regionalnej społeczeństwa,
- popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, turystyki, ekologii, sportu i rekreacji,
- promocja turystyczna i gospodarcza regionu,
- wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności ekologicznej,
- ochrona dóbr naturalnych,
- wspieranie działalności hobbystycznej, klubów i kół zainteresowań,
- aktywizacja życia kulturalnego, sportowego wśród lokalnej społeczności,
- wspieranie pozaszkolnych form edukacji artystycznej i innej,
- nauka języków obcych,
- działania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- animowanie działań oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań i samopomocy sąsiedzkiej,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w rozdziale II punkt 9 Statutu
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach i działaniach,
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz fundacji,
- inne działania realizujące cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.