• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Jesus Christ Security
    KRS 0000299684

Fundacja Jesus Christ Security powołana została do zwalczania zagrożeń i skutków wykluczenia społecznego. Celem działalności Fundacji jest między innymi resocjalizacja osób bezdomnych, osób uzależnionych nie tylko od środków psychoaktywnych, ale też od zachowań i osób. Realizowana przez Fundację metoda ma charakter kompleksowy. Cały proces readaptacji składa się z następujących po sobie działań takich jak: motywowanie do leczenia, oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne oraz opieka następcza i utrwalenie osiągniętych efektów resocjalizacji.

Do realizacji takich działań powołano oddzielne instytucje, które współtworzą Fundację Jesus Christ Security. Można je uznać za elementy grupowe systemu wychowawczego Fundacji. Fundacja opiera swoją pracę na wolontariacie płacąc za dzierżawione pomieszczenia. Fundacja posiada już kilka oddziałów w Polsce, w Boguszowie- Gorcach, Cieszynie, Krotoszynie, Jarocinie, Kamiennej Górze, Świebodzicach i Wierzchowicach. Fundacja współpracuje z samorządami lokalnymi w celu realizacji wspólnych działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Chcemy naszym podopiecznym stworzyć godne warunki, w których będą mogli otrzymać pomoc nie tylko tą rzeczową, ale przede wszystkim psychologiczną, terapeutyczną itp. Chcemy docierać do potrzebujących pomocy, nie chcemy biernie przyglądać się postępującej pauperyzacji i degeneracji naszych lokalnych społeczności. Chcemy stworzyć podopiecznym prawdziwy dom aby wiedzieli, że są potrzebni w tym społeczeństwie i mogą normalnie w nim funkcjonować .W dzisiejszej rzeczywistości prawie każda polska rodzina dotknięta jest problemem współuzależnienia, uzależnienia, bezrobocia a nawet bezdomności.

Naszymi podopiecznymi są osoby z różnego rodzaju problemami, osoby te nie posiadają żadnych dochodów, w związku z czym sami staramy się szukać środków na ich utrzymanie. Prosimy o pomoc ,która pozwoli rozszerzyć nasze działania, a tym samym ograniczyć postępujące zubożenie warstw dotkniętych bezrobociem i nieprzystosowaniem społecznym. . Za każdą pomoc jaką otrzymamy z góry dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych oraz we własnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.