• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
    KRS 0000300296

Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy, naturalnych ich walorów oraz poprawy stanu czystości wody.
Walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzek, ich mieszkańców i dorzecza.
Propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.
Kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy.
Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy.
Nasze działania nakierowane są na jak najszersze propagowanie najnowocześniejszych, ale sprawdzonych trendów w gospodarowaniu wodami oraz zasobami wód. Dodatkowym celem jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju społeczności nadrzecznych na bazie potencjału związanego z różnym wykorzystaniem zasobów wodnych oraz obszarów od wód zależnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.