• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji
    KRS 0000300684

Stowarzyszenie SPiR działa na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku, a także ich rodzin, opiekunów i pracodawców. Zasadniczym celem organizacji jest wspieranie i wyrównywanie szans osób, które na skutek chorób bądź zdarzeń losowych utraciły możliwość sprawnego i samodzielnego funkcjonowania.

Ideą Stowarzyszenia jest promowanie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy jednoczesnym wspomaganiu ich w zdobyciu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniu wrodzonych zdolności.

W ramach działalności statutowej, organizacja wspiera również zatrudnianie osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku poprzez fachową pomoc i doradztwo, a także zajmuje się szkoleniem zawodowym osób, pragnących pracować z osobami niepełnosprawnymi.

Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie dostępne formy współpracy z ludźmi dobrej woli, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, dla których ważny jest los osób niepełnosprawnych.

Organizacja realizuje projekty, prowadzi kluby samopomocy i terapię zajęciową. W ramach działań statutowych SPiR zapewnia wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w usamodzielnianiu się.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.