• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przekroczyć Granice"
    KRS 0000301591

Wspieranie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do, w miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania w społeczności. Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidacja barier. Realizacja celów poprzez:
1. Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami w pełni sprawnymi
2. Podejmowanie inicjatyw własnych oraz współpracę z właściwymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
3. Działalność sportową, kulturalną i oświatową(organizowanie zawodów sportowych, spotkań, szkoleń itp.).
4. Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier architektonicznych i społecznych.
5. Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
6. Tworzenie i prowadzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej.
7. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i innych dla realizacji zadań mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.
8. Współpracę z instytucją wolontariatu.
9. Działalność wydawniczą.
10. Organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.