• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie
    KRS 0000309320

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków pełnego fizycznego, osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, pobudzania ich do aktywnego udziałuw życiu społecznym, rozwijania ich wyobraźni, samodzielności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego oraz udzielania pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi trzy placówki:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
- tu przebywają dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie z wielorakimi sprzężeniami, poddawane są kompleksowej stymulacji rozwoju psychoruchowego, np. wielozmysłowa stymulacja rehabilitacja ruchowa, gimnastyka lecznicza, hydroterapia, itd.;

Ośrodek wczesnej Interwencji
- dzieci w wieku 0 - 7 lat opóźnione psychoruchowo mają szansę na osiągnięcie najpełniejszego potencjału rozwojowego i zminimalizowanie opóźnienia;

Klub Terapii Zajęciowej
- terapia poprzez sztukę, działalność artystyczna pozwala osobom niepełnosprawnym wyrazić swoje emocje i odreagować napięcie emocjonalne w sposób społecznie akceptowany.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.