• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim "Źródło"
    KRS 0000309966

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel poprzez:
1) organizowanie różnych form zajęć umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreację, rehabilitację ruchową ,turystykę i inne formy mające wpływ na popularyzację i doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych,
2) zajęcia terapeutyczne indywidualne i zbiorowe,
3) inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego,
4) zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5) podejmowanie działań proekologicznych i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej i regionalnej,
6) prowadzenie działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych,
7) prowadzenie działalności charytatywnej,
8) współpracę z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, kościołem katolickim a także innymi instytucjami pomocy społecznej,
9) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia,
10) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.